Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč“

reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000851   

Odbor sociálních věcí MěÚ Třebíč již více než rok realizuje projekt Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč, jehož cílem je udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě. Svých stanovených cílů dosahuje realizačním tým projektu prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit zaměřených na profesní vzdělávání sociálních pracovníků a zajištění výkonu sociální práce pod odbornou supervizí, která poskytuje reflexi odvedené práce jak z hlediska její kvality, tak kvantity. Profesní podpora a rozvoj sociálních pracovníků je v souladu se standardy sociální práce zacílena především na osvojování si inovativních metod sociální práce se specifickými skupinami klientů. Ať už se jedná o osoby s duševním onemocněním či dětské klienty a mládež, přímá sociální práce s každou z jmenovaných skupin klientů vyžaduje specifické znalosti a dovednosti, které respektují jejich fyzické možnosti a rozumové schopnosti. Po absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů Správní řád ve vztahu k výkonu SPOD a Základy práce s lidmi s duševním onemocněním dále svoji pozornost zaměstnanci veřejné správy věnující se rodinné a sociální problematice upřeli na nácvik nových metod sociální práce s dětským klientem, a to prostřednictvím kurzů Využití socioterapie při práci s rodinou a dítětem, Dítě a poruchy rodinného prostředí, Jak komunikovat s dítětem  konečně kurzu Motivační rozhovory a práce s dítětem. Klíčovou aktivitou profesního rozvoje bylo celkem dosud podpořeno 26 zaměstnanců.

V rámci výkonu supervize bylo od počátku projektu uskutečněno již 32 supervizních hodin podpory v podobě týmových supervizních setkání i individuální supervizní podpory. Dosud se dále uskutečnily 3 setkání u kulatého stolu zaměřené zejména na podporu spolupráce odboru sociálních věcí se sociálními službami a neziskovým sektorem, školskými zařízeními a dalšími pomáhajícími subjekty v regionu Třebíčska.

za realizační tým projektu: JUDr. Nicol Bednáříková

Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč“

reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000851   

Již v září 2016 byl odborem sociálních věcí městského úřadu zahájen projekt Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč, jehož cílem je udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě. Pracovníci, zaměstnanci veřejné správy, věnující se rodinné a sociální problematice tak prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání a výkonu sociální práce pod odbornou supervizí prohlubovali svoje profesní kompetence pro přímou práci s klienty. Akreditované vzdělávání bylo zaměřeno na 2 stěžejní oblasti, a to efektivní komunikaci s dítětem, jehož nestabilní rodinné prostředí vykazuje opakovaně vícečetné poruchy a dále na výkon sociální práce směrem ke klientům v rámci správního řízení. I zde se jedná o citlivou oblast pomoci rodinám, kdy se sociální pracovník ocitá současně ve více rolích, jednak úředníka, který ve správním řízení autoritativně rozhoduje právech a zájmech rodiny a jejích členů, a dále kontinuálně pokračuje v roli podporujícího a pomáhajícího pracovníka.  Průsečíkem všech činností je pak ochrana zájmů nezletilého dítěte.

V aktuálním období realizace projektu dále kromě workshopů mezirezortní spolupráce probíhají akreditované vzdělávací kurzy zaměřené na osvojení si inovativních metod sociální práce s lidmi s duševním onemocněním a  na využití metody socioterapeutické podpory v rodině, která je ohrožená sociálním vyloučením. Dosud se také uskutečnily dva workshopy, zaměřené zejména na podporu spolupráce odboru sociálních věcí se sociálními službami a školskými zařízeními v regionu Třebíčska. Výstupem z workshopů bylo vyjasnění individuálních i sdílených kompetencí, poskytovatelé služeb se prezentovali zejména novými aktivitami, které realizují, příklady dobré spolupráce a také novými možnostmi sdílení procesů koordinace  v oblasti práce s ohroženými osobami. 

 za realizační tým projektu: JUDr. Nicol Bednáříková

Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč“

reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000851   

V rámci realizace našeho projektu bylo zakončeno první monitorovací období, přičemž účastí na klíčových aktivitách projektu byli podpořeni sociální pracovníci, zaměstnanci veřejné správy věnující se rodinné a sociální problematice. Podpora byla zacílena zejména na rozvoj jejich profesních kompetencí prostřednictvím akreditovaného vzdělávání v oblasti využití inovativních metod v sociální práci a výkonem odborné supervize, umožňující zpětný náhled na přímou sociální práci, jak v oblasti kvality, tak i v oblasti kvantity.

V prvním šestiměsíčním období sociální pracovníci absolvovali celkem 3 vzdělávací kurzy, přičemž všichni podpoření zaměstnanci kurzy absolvovali úspěšně a získali osvědčení. Jednalo se o kurzy: Správní řád ve vztahu k výkonu sociálně právní ochrany dětí, Dítě a poruchy rodinného prostředí dne a kurz Jak komunikovat s dítětem - úvod  do problematiky. V rámci realizace klíčové aktivity Supervizní podpory zaměstnanců veřejné správy směřující k profesní podpoře a profesnímu rozvoji zaměstnanců veřejné správy bylo za první období poskytnuto celkem 21 hodin přímé supervizní podpory, a to 10 hodin týmových supervizí a 11 hodin individuálních (případových) supervizních podpor. Cílem bylo získávání náhledů na přímou práci s klienty prostřednictvím supervizních funkcí v podobě podpory, vzdělávání a sebeřízení. Dále byl uskutečněn první workshop k datu 17.2.2017, s názvem Podpora spolupráce pracovníků odboru sociálních věcí s poskytovateli služeb pro osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené s účastí 33 osob, zástupců odboru sociálních věcí, "síťovaných" institucí a neziskového sektoru směřující k výměně zkušeností v dobré praxi při řešení situace osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, ke koordinaci součinnosti a efektivní spolupráci. Výstupem z workshopu bylo vyjasnění individuálních i sdílených kompetencí, poskytovatelé služeb se prezentovali zejména novými aktivitami, které realizují, příklady dobré spolupráce a také novými možnostmi spolupráci v oblasti práce s ohroženými osobami. 

za realizační tým projektu: JUDr. Nicol Bednáříková

Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč“

reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000851   

Odbor sociálních věcí Městského úřadu v Třebíči zahájil v září realizaci projektu, jehož stěžejním cílem je udržitelnost kvalitního a efektivního výkonu standardizované sociální práce ve veřejné správě. Zajištění stálého růstu profesního potenciálu sociálních pracovníků a udržení kontinuální mezirezortní spolupráce ve vazbě na rychle se měnící trendy přináší obrovské nároky jak na kvalitu, tak na kvantitu vykonávané přímé sociální práce, zejména pak v kontextu proměn společnosti a potřeb osob ohrožených sociálním vyloučením,.

Při hledání odpovědi na otázku, jak tohoto cíle dosáhnout, dospěl realizační tým projektu k záměru podpořit v maximální možné míře osobní profesionalizaci sociálních pracovníků v podobě celoživotního vzdělávání a dále rozvíjet jejich dovednost správné a včasné identifikace sociálního problému klientů a schopnost výběru optimálního nástroje pro jeho řešení. Dílčí cíle projektového záměru jsou tak úzce provázány s jednotlivými klíčovými aktivitami v podobě profesního rozvoje, odborné supervize a mezioborové spolupráce, přičemž komplexní získanou hodnotou bude zkvalitnění výkonu sociální práce. Projektem bude podpořeno 10 stávajících zaměstnanců veřejné správy, z toho 8 terénních sociálních pracovnic a 2 kurátoři pro děti a mládež. Potřeba vzdělávání byla definována zejména v tématech metody práce s ohroženými dětmi, metody určení identity dítěte a metody řešení konfliktů při poskytování sociálně právní ochrany. V nastávajícím podzimním období, tedy v prvním monitorovacím období projektu, absolvují zaměstnanci sociálního odboru akreditované vzdělávací kurzy Správní řád ve vztahu k sociálně právní ochraně dětí, Dítě a poruchy rodinného prostředí a kurz Jak komunikovat s dítětem Všechny kurzy jsou akreditovány MPSV a jejich cílem je posílení znalostí a dovedností sociálních pracovníků pro výkon jejich profese. Dále bude uskutečněno první odborné setkání prostřednictvím multidisciplinární platformy zaměřené na problematiku mezirezortní spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, se školskými zařízeními, se zdravotnickými zařízeními a s nestátními neziskovými organizacemi s cílem sdílení zkušeností, přenosu dobré praxe a sjednocování postupů spolupůsobení při zajištění pomáhající intervence klientům.

Popřejme tedy realizačnímu týmu projektu úspěch v podobě zeefektivnění výkonu sociální práce ve vazbě ke konkrétním klientům.

za realizační tým projektu: JUDr. Nicol Bednáříková

Projekt rozvoje sociální práce zahájen

K datu 01.09.2016 zahájilo Město Třebíč realizaci projektu „Profesionalizace sociální práce MěÚ Třebíč“, reg. číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000851, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost v rámci Prioritní osy 2: Sociální začleňování a boj s chudobou Evropského sociálního fondu a rovněž ze státního rozpočtu České republiky. Ve svých klíčových aktivitách podpora směřuje k posílení a prohloubení profesních kompetencí zaměstnanců veřejné správy, kteří se věnují rodinné, zdravotní a sociální problematice s cílem zajištění výkonu kvalitní standardizované přímé sociální práce. Podpora bude zacílena na samotné odborné vzdělávání pracovníků v tematických oblastech, rozvoj mezirezortní spolupráce prostřednictvím tzv. síťování, a supervizní podporu.
V důsledku realizace projektu je očekáváno výrazné zvýšení kvality výkonu sociální práce v rámci její standardizace a dále její zefektivnění ve vazbě ke konkrétním osobám ohroženým sociálním vyloučením či přímo sociálně vyloučeným.

zpracoval: realizační tým projektu